فویل پایون

فویل پایون با وزن یک کیلو و به عرض ۳۰ سانتی متر فویل پایون ۱۶ میکرون ۱۸ میکرون ۲۰ میکرون